درباره پروژه

کارفرما سنگ و آهن فولاد ارفع
تجهیزات و خدمات ارائه شدهساخت و نصب مگنت قرص بردار برای شارژ کوره
تجهیزات و خدمات ارائه شدهساخت و نصب مگنت مستطیلی برای بلند کردن شمش و بیلت داغ