درباره پروژه

کارفرماشرکت سنگ آهن شهاب
نام معدنمعدن سنگ آهن قمصر
تجهیزات و خدمات ارائه شده پروژه بهبود بازیابی و عیار سنگ آهن