درباره پروژه

کارفرماشرکت صنعتی و معدنی گل گهر
نام معدنتعاونی معدنی فردوس سیرجان
تجهیزات و خدمات ارائه شدهخط فرآوری و پرعیارسازی باطله سنگ آهن به روش خشک
ظرفیتظرفیت 150 بر ساعت