1. مطالعات اقتصادی کانی های فلزی و غیرفلزی
  2. مشاوره درزمینه خالص سازی انواع پودر معدنی
  3. مطالعات مینرالوژی و بررسی نوع کانسار و کانی زای
  4. تاثیر کانی زایی بر فرآیند فرآوری کانی ها
  5. تاثیر شدت میدان مغناطیسی بر جداسازی و خالص سازی انواع پودر معدنی کائولن، گارنت، بنتونیت،سیلیس