1. اصلاح دانه بندی
  2. تعیین درجه آزادی
  3. تعیین کانی شناسی و مینرالوژی کانسار
  4. بهینه سازی خط خردایش
  5. اصلاح عیار و بازیابی