قرص مگنت الکتریکال یا لیفت گرد

قرص مگنت الکتریکال یا لیفت گرد